Fiscaal profiteren van investeren

Investeert u in binnenvaartbedrijfsmiddelen, dan kunt u naast de afschrijving ook profiteren van de investeringsaftrek. Hierdoor kunt u een deel van het investeringsbedrag ten laste van de winst brengen. De investeringsaftrek kan de vorm hebben van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA). Wat zijn de voorwaarden om voor deze vormen van investeringsaftrek in aanmerking te komen?

U komt in aanmerking voor de KIA als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen. Met de KIA krijgt uw onderneming een extra aftrek van de winst in de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de totale investering in het betreffende boekjaar. De KIA kan oplopen tot maar liefst 28%.

Verplichting
Ten eerste moet er sprake zijn van een investering in een bedrijfsmiddel. In de wet is omschreven dat het bij investeren gaat om het aangaan van een verplichting ter zake van de aanschaf of verbetering van een bedrijfsmiddel, of het maken van voortbrengingskosten voor een bedrijfsmiddel. Bij voortbrengingskosten moet u denken aan de kosten van personeel en materiaal die nodig zijn om een bedrijfsmiddel zelf te maken. Er is sprake van het aangaan van een verplichting als u bijvoorbeeld een geldige offerte accepteert, mondeling een aanbod tot koop aanvaardt of schriftelijk een koop- of verkoopovereenkomst sluit.

Woonschepen
Ten tweede geldt de KIA niet voor alle soorten investeringen in bedrijfsmiddelen. Tot de bedrijfsmiddelen voor de KIA behoren niet investeringen in:

  • gronden met inbegrip van de ondergrond van gebouwen;
  • woonhuizen en woonschepen;
  • personenauto’s die niet bestemd zijn voor het beroepsvervoer;
  • vaartuigen voor representatieve doeleinden;
  • effecten, vorderingen, goodwill en vergunningen, ontheffingen, concessies en andere dispensaties van publiekrechtelijke aard;
  • dieren

Daarnaast kunt u de KIA niet toepassen voor bedrijfsmiddelen die bestemd zijn om, direct of indirect, ter beschikking te worden gesteld aan derden, zoals bij verhuur. Gaat het om investeringen die minder dan € 450 per stuk kosten, dan kunt u die niet meetellen voor de KIA. De hoogte van de investeringsaftrek wordt vastgesteld in het jaar van investeren. Voor de aftrek in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting is echter de ingebruikname van het bedrijfsmiddel erg belangrijk. Neemt u het bedrijfsmiddel namelijk nog niet in gebruik in het jaar van investeren, dan kunt u in dat jaar slechts investeringsaftrek claimen tot het bedrag dat u in dat boekjaar heeft betaald voor het bedrijfsmiddel. Het restant kunt u dan in volgende jaren in aftrek brengen, maar niet later dan in het jaar van ingebruikname. Investeert u in milieuvriendelijke of energiezuinige technieken, dan kunt u mogelijk een fiscaal voordeel behalen met de MIA of EIA.

Milieulijst
Met de MIA kunt u een percentage van het investeringsbedrag in mindering brengen op de winst. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van het soort bedrijfsmiddel en bedraagt 13,5%, 27% of 36%. Het bedrijfsmiddel moet dan wel op de milieulijst staan. Voldoet u aan de voorwaarden van de EIA, dan mag u naast de afschrijving nog eens 58% van het investeringsbedrag in aftrek brengen op de winst. Hiervoor is wel vereist dat het bedrijfsmiddel op de energielijst staat.