Zorg om bijdragen in zorgkosten

Sinds kort is er heel veel publiciteit m.b.t. (verhoogde) eigen bijdragen in de zorg. Kosten rijzen de pan uit waardoor de regering ging en gaat ingrijpen. In enkele jaren tijd zijn de kosten verdubbeld. Er zal (nog) veel méér hulp van familie, buren en derden nodig zijn om de "mantelzorg" tot een vorm van eerstelijnszorg te ontwikkelen.

In deze bijdrage wil ik mij beperken tot de hoogte van de eigen bijdragen die door het Centraal Administratiekantoor (CAK) worden gefactureerd en geïnd. Zij zijn dé uitvoeringsorganisatie binnen de zorg- en welzijnssector (AWBZ EN WMO).

Zorg zonder verblijf (WMO)

 • afhankelijk van één- of meerpersoonshuishouden en afhankelijk van AOW-gerechtigde leeftijd bedraagt de minimale eigen bijdrage tussen de € 18,60 en € 26,60 per 4 weken. Voor bovenstaande gelden inkomensgrenzen* tussen de € 16.257 en € 28.733.
  Deze minimale eigen bijdrage wordt verhoogd met 15% van het meerdere boven de gestelde inkomensgrens.
  * bedoeld wordt het "verzamelinkomen" van 2 jaar geleden (2011). Dit is het inkomen van de drie belastingboxen bij elkaar
 • nieuw is dat óók het vermogen nu een rol speelt voor de berekening van de eigen bijdrage. Van toepassing is het belastbare vermogen in box 3 (dat is echte vermogen van 1 januari 2011 minus het belastingvrije deel van circa € 42.000 voor echtparen). Van dit belastbare vermogen wordt 8% beschouwd als extra eigen bijdrage
 • op de uiteindelijke berekende eigen bijdrage wordt 33% in mindering gebracht. Dit laatste heet "Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten."

Zorg met verblijf (AWBZ)

 • er is sprake van een "lage bijdrage" in de volgende gevallen:
  - eerste 6 maanden van de opname
  - de instelling/arts verwacht dat terugkeer naar de thuissituatie mogelijk is
  - de klant moet voorzien in de kosten van onderhoud voor kinderen en ontvangt kinderbijslag of toegekende studiefinanciering
  - de partner woont thuis (gehuwde status)
  - de partner verblijft in een ziekenhuis, revalidatie- of GGZ-instelling en is nog geen eigen bijdrage verschuldigd
 • in alle andere situaties betaalt de klant een "hoge bijdrage"
 • de eigen bijdragen luiden (bij "lage bijdrage"):
  - 12,5% van het (gezamenlijke) verzamelinkomen (zie boven)
  - 8% van het belastbare vermogen in box 3 (zie boven)
  Minimum bijdrage is in dit verband € 152 en maximum € 797,80 per maand
 • De eigen bijdragen bij “hoge bijdrage” is afhankelijk van eigen (belastbaar) vermogen in box 3 en afhankelijk van het verzamelinkomen.
 • - 8% van het belastbare vermogen in box 3 (zie boven)
 • Maximum eigen bijdrage bedraagt € 2.189,20 per maand
 • op de uiteindelijke berekende eigen bijdrage wordt 8% (boven de 65 jaar) en 16% (onder de 65 jaar) in mindering gebracht. Reden: zelfde als hierboven geschetst

Algemeen:

 • voor wat betreft de berekeningen van het belastbare vermogen telt het eerste huis niet (!) mee. Een eventueel tweede huis dus wel. Indien er sprake is van opname in een verpleegtehuis, wordt de eerste eigen woning de eerste twee jaar niet meegerekend.
  Indien echter het huis is verkocht, zijn de daaruit voortvloeiende (netto) "contanten" wel weer onderdeel van box 3
 • indien in boven geschetste situaties er onvoldoende inkomen overblijft, gaat het CAK één en ander regelen en maatwerk verzorgen. Voor "zak- en kleedgeld" gelden namelijk rechten: hierover moet altijd kunnen worden beschikt: € 292 per maand voor ongehuwden en € 455 voor gehuwden. Deze rechten gaan echter niet op indien er sprake is van "box 3 vermogen". Daar moet eerst uit worden geput.....
 • indien (voorbeeld) de vrouw in een verpleeginrichting verblijft (waar eigen bijdrage bij hoort) behoeft de man die gebruik maakt van WMO-hulp geen eigen bijdrage te betalen
 • een herziening van de berekende eigen bijdrage kan aangevraagd worden indien het huidige inkomen ten minste € 1.816 lager is dan het eerdere toetsinkomen van 2 jaar geleden

Tot slot

Om (in de toekomst) verzekerd te zijn van lagere eigen bijdragen zal het belastbare vermogen moeten worden gereduceerd. Dit kan op de volgende wijzen:

 • schenking aan kinderen en kleinkinderen
 • opeten
 • opstellen van "schuldverklaring aan kinderen"
 • vermogen verplaatsen naar niet belastbare zaken zoals auto's, caravans, plezierboten e.d.

Natuurlijk spreek ik geen waarde-oordelen uit over de nieuwe wetgeving. In de pers worden de hierboven beschreven vermogenseffecten breed uitgemeten. Sociaal en onrechtvaardig vechten hierbij om "voorrang"...... 
Zaak is in ieder geval om tijdig erover na te denken. Beleid in deze moet tijdig worden ingezet.

Voor een berekening van de (nieuwe) eigen bijdragen en andere info: www.hetcak.nl

Wim Onderdelinden