Opmaat naar belastingplan 2014

Door de regering zijn plannen neergelegd die o.a. worden verwoord in een "belastingplan 2014". De komende periode zal tijdens de betreffende begrotingsbesprekingen hierop worden geschoten om vervolgens weer meerderheden te verkrijgen in Tweede en Eerste Kamer.

Vanwege de nogal verdeelde regeringspartijen en een nogal verdeelde oppositie zullen er steeds grote compromissen moeten worden gesloten. Voor rigoureuze veranderingen zijn geen 76 stemmen vóór te krijgen in dit (!) politieke krachtenveld.

Enkele nu voorliggende plannen:

de "afdrachtvermindering onderwijs" (soort subsidie bij lage lonen) wordt vervangen door een systeem dat nadeliger wordt

  • verhoging accijns op alcoholhoudende en alcoholvrije dranken, diesel en LPG
  • korting op EIA, MIA en VAMIL. Binnenschippers maken hier gebruik van bij milieuvriendelijke investeringen. Het gaat om beperking van deze fiscale aftrekposten en vriendelijke afschrijvingssysteem
  • indien bestaande stamrecht-B.V.'s worden uitgekeerd, zal de uitkering (weliswaar met een korting van 20%) worden belast in box 1. Achtergrond: vrijkomende geld wordt dan wellicht méér in de economie gepompt.....
  • Nieuwe stamrecht-B.V.'s worden afgeschaft
  • van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 mag iedereen van een familielid of van een derde vrij van schenkbelasting een schenking ontvangen van maximaal

€ 100.000 mits deze wordt aangewend voor de eigen woning. Ook een schenking die is bestemd voor de aflossing van een restschuld wordt onder deze faciliteit gebracht

Algemeen
Door de crisis is in de binnenvaart de belangstelling voor het fiscale regime enigszins afgenomen. Met name degenen die een (heel) laag of zelfs negatief belastbaar inkomen hebben, betalen ook geen belasting. Dit wordt mede veroorzaakt doordat belangrijke faciliteiten als zelfstandigenaftrek en MKB-vrijstelling ook in deze crisisjaren uiteraard gewoon van toepassing blijven. De belastingdruk met bijbehorende belastingregelingen is nu dus op een heel andere leest geschoeid (was er maar sprake van een belastingdruk ........).

Bovenstaande geldt uiteraard niet voor de omzetbelasting. Met een goed verhaal kan daar nog een betalingsregeling voor worden getroffen.
Van belang is nog dat de huidige circa 10 "fiscale toeslagen" zullen worden terug gebracht tot een stuk of 3. Daarover later meer.

Overigens zijn er eigenlijk 2 soorten inkomens: het belastbare inkomen (zie uw jaarrekening) en de echte privé-onttrekkingen. Dit laatst genoemde inkomen is meestal (veel) hoger dan het belastbare inkomen (= bedrijfswinst minus allerlei fiscale aftrekposten).

Wim Onderdelinden