Fiscaliteiten

Sinds de crisis (nu 5 volle jaren achter de rug) is er wat minder aandacht voor "belastingen in het algemeen". Door de (sterk) verminderde inkomenscapaciteit is er immers (veel) minder belasting verschuldigd.

De aspecten rondom het fenomeen "belastingen" blijven echter over ons heen rollen.

Een greep daaruit:

Anticipeer op tariefsverlaging aftrek kosten eigen woning in 2014
Het maximale tarief waartegen u de kosten van de eigen woning kunt aftrekken gaat vanaf 2014 jaarlijks met 0,5% omlaag. De tariefsaanpassing loopt door totdat het tarief is teruggebracht tot het tarief van de derde belastingschijf (nu: 42%).

De opbrengsten worden teruggesluisd naar burgers via verlenging van de derde belastingschijf t/m 2017 en door vanaf 2018 het tarief van de tweede en derde belastingschijf te verlagen van 42% naar 38%. De stapsgewijze tariefsverlaging is voorgesteld in het wetsvoorstel "Wet maatregelen woningmarkt 2014".

Tarief box 2 tijdelijk naar 22% in 2014
Bent u directeur-grootaandeelhouder en bent u van plan om aan uzelf een winstuitkering te doen? Dat geldt ook als u de aandelen van uw BV wilt verkopen.
In 2014 is het belastingtarief voor inkomen uit een aanmerkelijk belang tot € 250.000,-- verlaagd van 25% naar 22%.

Aftrek uitgaven zorgkosten versoberd in plaats van afgeschaft
De aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten wordt in 2014 versoberd en niet geheel afgeschaft, zoals aanvankelijk was voorgesteld. Dat gebeurt door de uitgaven voor enkele specifieke voorzieningen van aftrek uit te sluiten die de gemeente kan verstrekken op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Dit betekent dat in 2014 ook scootmobielen, rolstoelen en woningaanpassingen van aftrek worden uitgesloten. Onder woningaanpassingen vallen bijvoorbeeld de traplift, een verlaagd aanrecht en een automatische deuropener.
Voor 2015 wordt een voorstel gedaan tot fundamentele herziening van de aftrek uitgaven specifieke zorgkosten. Wellicht kunt u genoemde zorgkosten naar voren halen en in 2014 nog in aftrek brengen,

Bespaar erfbelasting via schenking aan uw kinderen
Naast de jaarlijkse schenking kunt u uw kinderen (of hun partners) als zij ouder zijn dan 18 jaar en jonger dan 40 jaar, ook eenmalig een hoger bedrag vrijgesteld
schenken. Deze eenmalige schenking bedraagt € 24.676. Daarnaast kunt u aan deze kinderen (in plaats van deze eenmalige verhoogde schenking) ook een extra verhoogde eenmalig vrijgestelde schenking doen van € 51.407. Zij moeten de schenking dan wel gebruiken voor de aankoop van een eigen woning, de aflossing van de eigenwoningschuld, de kosten voor een verbouwing of verbetering van de eigen woning, de afkoop van een recht van erfpacht, opstal of beklemming of voor een dure studie. Sinds 1 oktober 2013 mag uw kind deze schenking ook voor de aflossing van een restschuld gebruiken.

Is uw pensioenregeling al 67-proof?
De fiscale pensioenrichtleeftijd voor aanvullende pensioenen is op 1 januari 2014 in één keer naar 67 jaar gegaan. Dat betekent dat heel veel pensioenregelingen uiterlijk in 2013 moesten zijn aangepast. Wat blijkt, is dat duizenden pensioenregelingen hiermee nog geen rekening hebben gehouden.
De meeste verzekeraars stellen nu de oplossing voor om binnen de bestaande pensioenregelingen op 1 januari 2014 een "knip" aan te brengen. De opbouw in deze regeling stopt per 1 januari 2014 en de opgebouwde aanspraken blijven staan.
Vanaf 1 januari 2014 vindt verdere pensioenopbouw plaats op basis van de nieuwe pensioenregels.
Per 1 januari 2015 worden de pensioenregelingen opnieuw beoordeeld.

Nog dit jaar toevoegen aan de oudedagsreserve
Als u aan het urencriterium voldoet en op 1 januari 2014 nog geen 65 jaar oud was, dan kunt u 10,9% van uw winst aan een oudedagsreserve toevoegen met een maximum van € 9.542. De ten laste van de winst gekomen pensioenpremie komt op de toevoeging in mindering. Bovendien kunt u toevoegen voor zover uw ondernemingsvermogen aan het einde van het kalenderjaar méér bedraagt dan de oudedagsreserve aan het begin van het jaar.

Minder fiscaal vriendelijk lijfrentesparen
De mogelijkheid om lijfrentepremie af te trekken wordt ingeperkt.
In 2014 kunt u 15,5% van de premiegrondslag in aftrek brengen.
Ook de jaarruimte is verkleind: voor de berekening van de jaarruimte geldt in 2014 een pensioenaangroei (factor A) van 7,2. In 2014 mag u nog wel, net als voorgaande jaren, fiscaalvriendelijk een lijfrente opbouwen over een premiegrondslag van maximaal € 162.457.

Minder auto's met bijtelling van 14 of 20%
In 2014 zullen minder auto's van de zaak kwalificeren voor de categorie zeer zuinige auto's met een bijtelling van 14% en voor de categorie zuinige auto's van de zaak met een bijtelling van 20%. Dat komt omdat de CO2-uitstootgrenzen voor deze auto's dan naar beneden worden bijgesteld.
Een zuinige, in 2013 aangeschafte, auto houdt dan nog gedurende 60 maanden de lagere bijtelling van 14 of 20%.

Tot slot

Maak een plan met uw boekhouder om met bovengenoemde aspecten aan de slag te gaan. Los van het varen valt er wat te "verdienen".

Wim Onderdelinden