Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Ontbrekende verklaring van erfrecht fataal gebrek

Als je een nalatenschap afwikkelt, vragen veel instanties om een verklaring van erfrecht. Dat is een notarieel document, waarin is vastgelegd wie de erfgenamen zijn, hoe de erfgenamen de nalatenschap hebben aanvaard en wie als executeur of gevolmachtigde de nalatenschap mag afwikkelen.

Veel mensen denken dat zo’n verklaring alleen nodig is om bankzaken te regelen. In de praktijk blijkt die aanname in veel gevallen onjuist te zijn; een verklaring van erfrecht is ook gewenst op andere fronten, zo blijkt uit een arrest van de Hoge Raad.

Een gemachtigde had namens een erfgenaam een cassatieberoepschrift aangetekend tegen een aanslag inkomstenbelasting. De aanslag was opgelegd aan de erflater, terwijl de gemachtigde optrad namens de erfgenamen. Daarom moest de gemachtigde een verklaring van erfrecht of een verklaring van de executeur overleggen, waaruit blijkt dat hij namens alle erfgenamen mocht handelen.

De gemachtigde kon die verklaring niet overleggen, omdat dat te duur zou zijn voor de erfgenamen. De Hoge Raad maakte korte metten met dat argument: personen met een beperkte financiële draagkracht kunnen een tegemoetkoming krijgen in de kosten van de verklaring van erfrecht. Het cassatieberoep werd niet ontvankelijk verklaard.

Tip
Moet je een nalatenschap afwikkelen? Zorg dan voor een goede (boedel)volmacht of een verklaring van erfrecht of executele, waaruit blijkt dat je namens de erfgenamen de zaken mag afwikkelen.