Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2021

De volgende wijzigingen uit het ‘Wetsvoorstel fiscale maatregelen 2021’ treden in werking op 1 januari 2021, tenzij anders is vermeld:

Wijziging overgangsrecht bij de levensloopregeling;
Verduidelijking van de berekeningswijze van de KIA voor ondernemers met meerdere ondernemingen en voor belastingplichtigen die deel uitmaken van een samenwerkingsverband;
Wijziging overgangsrecht NSW-faciliteit landgoederen in verband met gewijzigde rangschikkingscriteria.
Het fictieve genietingstijdstip van de levensloopaanspraak wordt vervroegd van 31 december 2021 naar 1 november 2021. De instelling die de levensloopregeling uitvoert, wordt inhoudingsplichtige voor de loonheffing over de levensloopaanspraak. Nu is dat nog de (ex-)werkgever. Bovendien kan de (ex-)werknemer de levensloopverlofkorting alleen nog via de IB-aangifte benutten.

KIA-verduidelijkingen
De KIA wordt zo aangepast dat voor het bepalen van de hoogte van de KIA per onderneming wordt uitgegaan van de investeringen per onderneming van de belastingplichtige en niet van alle investeringen van alle ondernemingen van de belastingplichtige tezamen.

Geven de investeringen in de eigen onderneming samen met de investeringen van de andere deelnemers aan een samenwerkingsverband recht op het maximumbedrag van de KIA, dan heeft de ondernemer slechts recht op een evenredig deel van het maximumbedrag aan KIA voor zijn/haar aandeel in het totaal van de investeringen.

Aanpassing overgangsrecht NSW-landgoederen
Het overgangsrecht wordt uitgebreid naar situaties waarin per 2021 niet meer aan de instandhoudingseis wordt voldaan. Daardoor blijven de fiscale gevolgen (alsnog invordering van schenk-, erf- en overdrachtsbelasting) buiten toepassing.

Vanaf 1 januari 2021 kunnen ook in het buitenland gelegen onroerende zaken als NSW-landgoed kwalificeren als de onroerende zaak een element vormt van het Nederlands cultureel erfgoed.