Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Vraag nu subsidie aan voor praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen

Bedrijven en instellingen die een praktijk- of werkleerplaats hebben aangeboden in het studiejaar 2019/2020, kunnen deze zomer (tot uiterlijk 16 september 2020) subsidie aanvragen. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de begeleidingskosten van een deelnemer, leerling of student. Eerder was het – vanwege het coronavirus – al mogelijk om een voorschot op de subsidie aan te vragen.

De subsidieregeling heeft als doel mensen beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt en is vooral gericht op kwetsbare groepen, studenten in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel en wetenschappelijk personeel.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze subsidie verschillen per categorie en het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Het doel van de subsidieregeling Praktijkleren is werkgevers stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen te bieden. Bedrijven of organisaties die een praktijkleerplaats of werkleerplaats verzorgen, kunnen hiervoor tot € 2.700 per leerling aan subsidie ontvangen. Dit bedrag zal in verhouding worden verrekend met de periode waarin de werkgever de begeleiding heeft verzorgd.

Werkgevers komen voor subsidie in aanmerking bij de begeleiding van de volgende groepen:

  • Vso, pro, (entree) vmbo: voor het buitenschoolse praktijkgedeelte in het laatste leerjaar (vso en pro) en voor het 3e en 4e leerjaar voor (entree) vbmo. Het buitenschoolse praktijkgedeelte moet ten minste 560 klokuren omvatten en elke schoolweek in het laatste schooljaar moet binnenschools onderricht bevatten.
  • Mbo: alleen bbl-opleidingen die gericht zijn op een volledig diploma komen in aanmerking. Voor het mbo dienen deze opleidingen te zijn opgenomen in het Crebo.
  • Hbo: alleen duale en deeltijdopleidingen komen in aanmerking. Het kan hierbij ook gaan om een associate degree of een hbo-master. Het gaat om een opleiding in het hoger onderwijs waarvoor accreditatie is verleend. Daarnaast is de opleiding ook opgenomen in het CROHO. De code van de opleiding moet opgenomen zijn in de onderdelen techniek of landbouw en natuurlijke omgeving.
  • Promovendi, die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO. Over hun loonkosten moeten afspraken zijn gemaakt met een privaatrechtelijke rechtspersoon.
  • Werknemers van een privaatrechtelijke rechtspersoon die promotieonderzoek doen of een opleiding tot technologisch ontwerper volgen. Deze werknemers doen promotieonderzoek of volgen de opleiding op grond van een overeenkomst tussen dat bedrijf en een universiteit, die de werknemer begeleidt. Ook voor technologisch ontwerpers in opleiding, die bij het tweede deel van hun reguliere opleiding hun ontwerpopdracht bij een privaatrechtelijke rechtspersoon doen, kan men de laatstgenoemde subsidie ontvangen.

Tip
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vergelijkt de gegevens uit de aanvraag met de informatie die bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) geregistreerd is. Soms wijkt die informatie af van de daadwerkelijke situatie van de student. In dergelijke gevallen verzoekt de RVO om de (praktijkleer)overeenkomst als bewijsmiddel.

De praktijkleerovereenkomst moet door alle betrokken partijen, dus in drievoud, zijn getekend. Zorg ervoor dat de praktijkleerovereenkomst duidelijk is voorzien van de naam van de opleiding en de onderwijsinstelling, de start- en einddatum van de stage en – indien van toepassing – de relevante Crebo- of CROHO-code.