Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Ontslag van executeur kan – maar is niet eenvoudig

Als je een testament opstelt, zul je daarin ook een executeur benoemen. Dat kan een van je erfgenamen zijn, maar ook een (professionele) externe executeur. Jouw executeur moet jouw schulden voldoen en de bezittingen van je nalatenschap goed beheren. De executeur is daarbij verplicht om (jaarlijks) rekening en verantwoording af te leggen aan de erfgenamen.

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat erfgenamen vinden dat de executeur niet geschikt is voor zijn of haar taak. Bijvoorbeeld omdat ze vinden dat de executeur onvoldoende informatie verstrekt. Wat kunnen erfgenamen doen als ze niet tevreden zijn?

Als erfgenamen niet tevreden zijn over jouw executeur, kunnen ze proberen hem te ontslaan. Dat is echter niet eenvoudig. Er moet namelijk sprake zijn van gewichtige redenen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de situatie waarin het vertrouwen in de executeur is verdwenen. Dat moet worden onderbouwd aan de hand van concrete en objectieve feiten. Bijvoorbeeld het niet aanleveren van een deugdelijke boedelbeschrijving, of het niet kunnen – of niet willen – afleggen van rekening en verantwoording. De rechter kan de executeur ontslaan en een andere executeur benoemen.

Het is ook denkbaar dat de executeur zelf besluit zijn taak te willen neerleggen, bijvoorbeeld omdat hij de verantwoordelijkheid te groot vindt. Hij kan dan zelf bij de rechter een ontslagverzoek indienen. Een dergelijk verzoek wordt meestal gehonoreerd, omdat niemand gebaat is bij een executeur die zijn taak eigenlijk niet wil uitvoeren.