Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Belastingdienst licht fiscale coronareserve toe

De Belastingdienst heeft de voorwaarden toegelicht, waaronder een fiscale coronareserve mag worden gevormd voor het coronagerelateerde verlies over 2020. In dit kader wijst de Belastingdienst met name op de gevolgen voor de toepassing van andere regelingen in de Vpb. Daarvan worden er twee nader toegelicht: de verliesverrekening en de vrijstelling voor stichtingen en verenigingen. Bij de gevolgen voor de verliesverrekening wordt aangegeven hoe verliesverdamping kan worden voorkomen. Bij de gevolgen voor de toepassing van de vrijstelling voor stichtingen en verenigingen geeft de Belastingdienst aan hoe eindafrekening te voorkomen is.

De coronareserve wordt in 2019 gevormd en vermindert daardoor de winst over 2019. In 2019 kunnen dus minder onverrekende verliezen uit voorgaande jaren worden verrekend. Oude verliezen kunnen daardoor verdampen. Het is daarom zaak om de toevoeging aan de coronareserve zodanig vast te stellen dat verliesverdamping wordt voorkomen.

Vrijstelling stichtingen en verenigingen
Stichtingen en verenigingen kunnen Vpb-plichtig zijn. Maar zij zijn vrijgesteld van Vpb als de winst minder dan € 15.000 bedraagt of minder dan € 75.000 over het jaar en de afgelopen 4 jaar. De vrijstelling treedt automatisch in werking als de winst lager is dan de genoemde grensbedragen. De winst van een Vpb-plichtige stichting of vereniging die in 2019 gebruikmaakt van de coronareserve, kan onder deze bedragen komen, waardoor de vrijstelling automatisch in werking treedt. Het gevolg is eindafrekening in het daaraan voorafgaande boekjaar.

Eindafrekening voorkomen
De eindafrekening kun je voorkomen door:

  1. de dotatie aan de coronareserve zodanig te kiezen dat de winst nog boven de grensbedragen van de vrijstelling blijft;
  2. tegelijk met de dotatie aan de coronareserve een verzoek in te dienen om de vrijstelling buiten toepassing te laten. De stichting of vereniging blijft dan 5 jaar Vpb-plichtig, ook als haar winst onder de genoemde grensbedragen komt. Je kunt dit verzoek doen totdat de inspecteur de Vpb-aanslag 2019 vaststelt.

Let op
De Belastingdienst voegt hier het volgende aan toe. Is er in 2019 geen verzoek gedaan om de vrijstelling niet toe te passen, dan moet dat verzoek over 2020 worden gedaan – ondanks de vrijval van de coronareserve – om in 2019 (het voorafgaande boekjaar) eindafrekening te voorkomen.