Revisiebrief

Veel binnenvaartondernemers zijn recent of worden door hun bankier geconfronteerd met een zogenaamde "revisiebrief". Het wordt een "herbeoordeling van de bestaande ondernemingsgegevens" genoemd. Ook wel "actualisering van het risicoprofiel". Gemiddeld worden de volgende aspecten veelal belicht:

  • Het verbiedbaar stellen van overstanden (méér dan overeengekomen limiet) op alle bankrekeningen.
  • Idem van aflossingen op achtergestelde leningen.
  • Benadrukken van de oorspronkelijke leningen-looptijden. De uitgestelde aflossingen zullen dus binnen de eerdere afgesproken looptijd moeten worden ingehaald.....Uiteraard een theoretisch verhaal maar vanuit de "zorgplicht" moet dit worden benadrukt.
  • Bovenstaande wordt gekoppeld aan een zogenaamde "cashsweepbepaling". Dit houdt in dat als er volgens een bepaalde (periodieke) liquiditeitsberekening er financiële ruimte is het "kasstroomsurplus"), moet worden ingelopen op de uitstelaflossingen.
  • De privé-onttrekkingen dienen in lijn te liggen met de behaalde resultaten....Is nogal ingewikkeld als een binnenvaartondernemer verlies draait ....In dit geval zal het privé moeten worden gemaximeerd. Een separate privé en zakelijke administratie wordt in dit verband meestal voorgesteld.
  • Renteswap (treasury). Als deze vorm van financiering aan de orde is, wordt er fijntjes opgemerkt: "u bent bekend met dit product, de werking ervan en de (rente) risico's. Tevens bent u bekend met de werking van de marktwaarde, die op dit moment als gevolg van de ontwikkeling op de rentemarkt negatief is." En zo gaat het op dit punt nog even door. Uiteraard adviseren wij om dit onderdeel niet (!) te tekenen. De banken weten heel goed dat er al geruime tijd een heel groot renteswap-dossier is waaraan gewerkt wordt door de Rijksoverheid, de banken, allerlei belangengroeperingen, ondernemers, BLN, Stichting Renteswap, diverse advocaten. De uitkomst daarvan is uiteraard nog ongewis. Maar om via een U-bocht ('revisiebrief") een akkoord-handtekening binnen te roeien is toch beneden alle peil ....
  • Allerlei afspraken over tarieven, kosten, aanleveren van jaarrekening, prognoses, liquiditeitsberekeningen, reizenoverzichten, halfjaarcijfers e.d.
  • Taxatie schip: als gevolg van gewenst inzicht in de waardeontwikkeling willen banken veel schepen taxeren en wel op kosten van de binnenvaartondernemer.

Op grond van wettelijke (Europese) regelgeving, bankscans, solvabiliteitseisen, ECB e.d. kan er op aangeven van de bank besloten worden tot taxatie. Maar om op basis van (internationaal) bankbeleid (van vóór de crisis tot nu toe) dat op het bordje te leggen van alleen de klant, is wel heel erg simpel en eenzijdig. Banken voelen zich inderdaad in een spagaat op dit punt maar houden toch meestal hun poot stijf.

Door die genoemde eenzijdigheid wordt die gezamenlijke verantwoordelijkheid niet zo gevoeld. Hoewel niet iedere bank hier hetzelfde mee omgaat.

Nadrukkelijk houden de banken ons voor dat er door bovenstaande (de "revisiebrief') niet wordt "voorgesorteerd"....
Investeren in een goede relatie met ook de bank is uiteraard belangrijk maar bij de uitoefening van de zogenaamde zorgplicht kan die relatie toch onder spanning komen.

W.P. Onderdelinden