De invorderingswet kan helpen bij verkoop

Veel schippers herkennen het volgende scenario. Het schip staat al een tijdje te koop. Er zijn wel geïnteresseerden, maar tot verkoop komt het niet omdat de koper de financiering niet rond krijgt. Indien het wel tot een verkoop komt, dan stellen banken hoge eisen aan het eigen vermogen van de kopers, waardoor verkopers vaak (een gedeelte van) de koopprijs in het schip moeten laten zitten.
Veel verkopers zijn hier terecht wat huiverig voor. Allereerst vanwege het risico dat de lening niet wordt terugbetaald. Daarnaast moet over de gehele boekwinst (verkoopprijs minus boekwaarde) worden afgerekend, terwijl de verkoopprijs niet geheel ontvangen wordt.

Voor het risico dat de lening niet wordt terugbetaald is geen betaalbare oplossing. Dat is een kwestie van vertrouwen in de koper hebben. Voor het boekwinstprobleem kan de invorderingswet een handje helpen.
Volgens artikel 25, lid 18 van de Invorderingswet 1990 kan uitstel van betaling worden gekregen indien een gedeelte van de koopsom door de koper schuldig wordt gebleven. Uiteraard wordt dit uitstel alleen verleend als aan een reeks voorwaarden is voldaan.

Eisen
Allereest moet de koper een natuurlijk persoon zijn. Is de koper een rechtspersoon (BV, NV, stichting e.d.) dan kan geen beroep worden gedaan op de uitstelregeling. Daarnaast is uitstel alleen mogelijk indien er voldoende zekerheden zijn gesteld. Tenslotte wordt alleen uitstel verleend voor de boekwinst.
De bedoelde zekerheden kunnen uit van alles bestaan. Het kan bijvoorbeeld een (tweede) hypotheekrecht zijn op het verkochte schip. Een mogelijke zekerheid kan ook bestaan uit de liquide middelen die worden ontvangen over het gedeelte van de koopprijs dat niet schuldig wordt gebleven. De belastingdienst beoordeelt of de gestelde zekerheden voldoende zijn.
Er wordt alleen uitstel verleend over de boekwinst (stakingswinst). De belasting over de winst die in het jaar van verkoop wordt behaald uit de uitoefening van het bedrijf moet binnen de reguliere betalingstermijn worden voldaan. De reguliere betalingstermijn verloopt 6 weken na de dagtekening van de belastingaanslag.

Uitwerking
Een voorbeeld om het bovenstaande te verduidelijken. Stel een scheepvaartonderneming behaalt in 2014 € 30.000 winst uit de exploitatie van het schip. In het jaar 2014 wordt het schip verkocht voor € 200.000. De boekwaarde van het schip bedraagt € 40.000. De koper betaalt de koopprijs niet volledig. Bij de verkoop wordt afgesproken dat een bedrag van € 40.000 door de verkoper als achtergestelde lening wordt verstrekt met een looptijd van 10 jaar. Het belastingtarief bedraagt 40%.
In dit vereenvoudigde voorbeeld bedraagt de stakingswinst € 200.000 -/- € 40.000 = € 160.000. Van dit bedrag wordt € 40.000 schuldig gebleven. Dat komt neer op 25% van de stakingswinst. Het is in dat geval mogelijk om voor een kwart van de in de aanslag verwerkte stakingswinst uitstel te vragen.

De winst in het jaar van verkoop is als volgt te specificeren:
Winst uit exploitatie € 30.000
Stakingswinst € 160.000
De totale winst bedraagt € 190.000. De verschuldigde belasting bedraagt 40% van € 190.000 = € 76.000. Hiervan heeft 40% van € 30.000 = € 12.000 betrekking op de winst uit exploitatie. Dit moet binnen de reguliere betalingstermijn worden voldaan
Omdat slechts uitstel wordt verleend voor 25% van de stakingswinst moet over 75% van € 160.000 = € 120.000 de belasting binnen de reguliere betalingstermijn worden betaald. Dat komt neer op 40% van € 120.000 = € 48.000.
Het uitstel wordt verleend voor maximaal 10 termijnen, waarbij de eerste termijn gelijk met de reguliere betalingstermijn vervalt. De eerste betaling aan de belastingdienst is dan als volgt:

Belasting over exploitatiewinst 12.000 
Belasting over 75% van de stakingswinst 48.000
Eerste termijn over 25% van de stakingswinst   1.600
Totaal 61.600


Na deze eerste termijn moeten vervolgens 9 termijnen ad € 1.600 worden betaald, zodat het uiteindelijke belastingbedrag ad € 76.000 wordt voldaan. Over dit uitstel is geen invorderingsrente verschuldigd.
Naast de eerder genoemde eisen wordt nog een aantal formele eisen gesteld. Zo moet de verkoper aantonen dat een gedeelte van de koopsom schuldig wordt gebleven. De overeenkomst van geldlening moet schriftelijk worden vastgelegd en moet deze overeenkomst een aflossingsschema bevatten. Indien de lening vervroegd wordt afgelost dan moet dit direct aan de belastingdienst worden gemeld.

In dit voorbeeld gaat het om een relatief beperkt bedrag waarvoor uitstel wordt verleend. Er zijn ook scenario's denkbaar waarbij de koopsom grotendeels of zelfs volledig wordt gefinancierd door de verkoper. In dat geval biedt deze uitstelregeling uitkomst, omdat onder normale omstandigheden de belastingtermijnen uit de ontvangen rente en aflossing kunnen worden voldaan. Indien u een koper (gedeeltelijk) financiert, overleg dan tijdig met uw adviseur en de belastingdienst om de uitstelmogelijkheid te benutten.

L.J.E. de Boer RB