Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Start MKB-verzuim-ontzorgverzekering

U kunt sinds 1 januari jl. kiezen voor een MKB-verzuim-ontzorgverzekering. Deze verzekering vangt het financiële risico op bij langdurig ziekteverzuim en u krijgt hulp bij de verplichtingen rond loondoorbetaling en re-integratie. Als u de adviezen van de verzekeraar opvolgt, dan komt een eventuele loonsanctie (langer loon doorbetalen dan 2 jaar) niet voor uw rekening. Of de MKB-verzuim-ontzorgverzekering voor u een oplossing is, hangt sterk af van de polisvoorwaarden van de verzekeraar. Daar kunnen de nodige bezwaren aan kleven.

Bezwaren
Enkele bezwaren tegen de MKB-verzuim-ontzorgverzekering zijn:

  • u mag bij langdurig zieken in beginsel niet blijven samenwerken met uw eigen arbodienst (let op de opzegtermijn!) en dienstverleners, zoals een re-integratiebedrijf (of salarisadministrateur). U moet gaan samenwerken met de arbodienst en dienstverleners van de verzekeraar;
  • de verzekeraar bepaalt welke maatregelen u en uw werknemer moeten nemen. U moet alle maatregelen blijven uitvoeren en wordt daardoor niet ‘ontzorgd’;
  • diverse groepen werknemers, waaronder bestaande langdurig arbeidsongeschikte werknemers, zijn van de verzekering uitgesloten en ook meegekomen ‘arbeidsongeschikte’ werknemers bij een overgang van onderneming zijn niet verzekerd;
  • de vergoedingen van kosten voor door de verzekeraar opgelegde re-integratie-activiteiten zijn afhankelijk van het antwoord op de vraag of de kosten van een dergelijke activiteit naar het oordeel van de verzekeraar nog opwegen tegen de baten van die activiteit;
  • het risico op een loonsanctie in het MKB is minder dan 1% en de verzekering verleent alleen vergoeding als u de ‘Wet verbetering Poortwachter’ heeft opgevolgd. Als u die wet heeft opgevolgd, zou u ook zonder verzekering geen loonsanctie van het UWV krijgen; en
  • extra kosten voor langdurig zieke werknemers in de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (publiek verzekerde werkgevers) of van betaling van ZW- of WIA-uitkeringen (eigenrisicodragers) zijn niet verzekerd.

Werkgeversloket
Er is een werkgeversloket voor u ingericht. Daar kunt u laten toetsen of een als MKB-verzuim-ontzorgverzekering aangeboden verzekering ook voldoet aan de eisen die eraan worden gesteld. Zo nodig kunt u ook bij dit loket terecht als u klachten heeft over de MKB-verzuim-ontzorgverzekering.

Tip
Bent u ondanks de bezwaren toch geïnteresseerd in de MKB-verzuim-ontzorgverzekering lees dan vooraf goed de polisvoorwaarden en leg deze voor aan een deskundige als u niet helemaal begrijpt wat deze voor u inhouden. Besef bovendien dat er alternatieven zijn. U kunt in een vroeg stadium professioneel advies inhuren als u met een langdurig zieke werknemer te maken krijgt.