Startpunten 2019

Elk kwartaal brengen wij een digitale brochure uit met allerlei ontwikkelingen op fiscaal, bedrijfseconomisch en administratief gebied.
Hieronder de onderwerpen:

Startpunten voor de ondernemer
• Uitstel vervanger Wet DBA tot 2021
• Langzaam naar twee tariefschijven
• Geleidelijke afbouw ondernemersfaciliteiten
• Minder EIA
• Doe tijdig opgave uitbetaalde bedragen aan derden
• Compensatieregeling voor gedupeerde ondernemers met Bbz-tegemoetkoming
• Verlaagde btw-tarief naar 9%
• Kleineondernemersregeling wordt omzetgerelateerde vrijstelling
• Jaaraangifte btw blijft
• Denk aan de btw-deadlines bij onroerende zaken
• Btw-maatregelen e-commerce
• Belastingdienst start nieuw portaal voor ondernemers
• Nieuwe btw-regels voor vouchers

Startpunten voor de DGA
• Vanaf 2020 verhoging bx-2-tarief
• Beperking voorwaartse verliesverrekening ab-verlies
• Verlaging Vpb-tarieven
• Korter voorwaarts verliezen verrekenen
• Minder afschrijven op uw bedrijfspand
• Maatregelen tegen veel lenen bij eigen bv
• Voorkom bijbetaling vennootschapsbelasting
• Laatste jaar pensioen afkopen met korting

Startpunten voor werkgevers en werknemers
• Jaarafrekening werkkostenregeling
• Hogere bijtelling voor duurdere elektrische auto
• Bijtelling fiets van de zaak
• Verhoging onbelaste vrijwilligersvergoeding
• Verkorten looptijd 30%-regeling
• Niet-inwoners ontvangen lager nettoloon
• Meer afdrachtvermindering S&O
• Jeugd-LIV 2019
• Heeft uw salarisadministrateur alle gegevens voor uw LKV’s over 2018?
• Compensatie overwerk in tijd-voor-tijd beperkt
• Ontwikkelingen rond de transitievergoeding
• Premie Zvw 2019
• Meer vrijwilligerswerk met behoud van WW
• Zwangere werkneemster moet zwangerschapsverklaring zelf bewaren
• Langer geboorte-, pleeg- en adoptieverlof
• AOW-leeftijd omhoog

Startpunten voor elke belastingbetaler
• Ruimere heffingskortingen
• Vanaf 2020 geleidelijke afbouw aftrekposten
• Vervallen leeftijdsgrens afbouw uitbetaling algemene heffingskorting
• Stapsgewijs naar twee tariefschijven
• Lager eigenwoningforfait en minder hypotheekrenteaftrek
• Start afbouw aftrek geen of kleine eigenwoningschuld
• Subsidieregeling vervangt aftrek uitgaven monumentenpanden
• Laatste jaar aftrek scholingsuitgaven
• Forfaitaire rendementen box 3 voor 2019
• Vergoedingen pleegouders blijven permanent onbelast
• Wat gaat u doen met uw levenslooptegoed?
• Matig belasting bij sterk wisselende inkomsten
• Voorlopige aanslag of teruggaaf laten aanpassen
• Uitbreiding btw-sportvrijstelling
• Btw-verhoging gaat u voelen in uw portemonnee
• Kortere duur partneralimentatie
• Maximale inkomensgrenzen huurtoeslag vervallen
• Geen belastingrente meer bij tijdig en correct aangifte doen
• Maximum uurprijzen voor kinderopvang in 2019
• Vermogenstoets zorgtoeslag verhoogd
• Meer kinderbijslag en kindgebonden budget in 2019
• Hogere NHG-grens voor hypotheken