Richting stoppen

Ver vóórdat richting stoppen van het (binnenvaart)bedrijf wordt gedacht, is het van belang na te denken over en handen en voeten te geven aan:

 • inzicht te hebben in de (resterende) boekwaarde van het schip
 • uit te gaan van een bepaalde (minimum/maximum) verkoopopbrengst van het schip
 • het verschil (= boekwinst) te bepalen tussen deze opbrengst en de boekwaarde
 • het daarna beschouwen van de over deze boekwinst verschuldigde belasting (is afhankelijk van fiscale faciliteiten en de wijze van fiscale afrekening)
 • het daarna bezien van de totale vermogenspositie en dit ook in relatie tot hetgeen nodig is om de latere levensfase financieel door te komen
 • als er polissen bestaan: wat betekenen die voor nu en later, dragen ze bij aan een structurele invulling van de financiële behoefte ná staking van het bedrijf
 • is er inzage in een eventuele investeringsbegroting nadat het bedrijf is beëindigd:
 • te denken valt aan: 
  -- aankoop / verbouwing / inrichting huis
  -- aanschaf andere auto
 • het saldo van alle bovenstaande zaken geeft o.a. weer wat de financiële uitgangspositie is voor de vervolg-levensfase
 • bovengenoemd saldo geeft ook aan of er nog ruimte is om (periodieke) schenkingen te verrichten aan kinderen en/of andere relevante partijen
 • bij dit laatste moet o.a. worden bedacht dat eventuele latere zorgkosten (verblijf in een instelling) voor een deel op het bordje komen van betrokkene, de aanvrager. Dit deel wordt beïnvloed door de hoogte van het inkomen én van het vermogen (beide van de periode van 2 jaar vóór de aanvraag).

Tot slot
Op deze wijze de zaken (tijdig) belichten, kan een beetje mentale rust geven.
Ook als er op onderdelen moet worden bijgestuurd is er misschien nog wat aan te doen.

Stichting Abri
Wim Onderdelinden